تبلیغات
کاردستی (Handi crafts) - دستمال سفره
خلاقیت یعنی كنار هم قرار دادن افكار و ایده هایی كه تا قبل از این پنداشته می شد به یكدیگر ربطی ندارند

سلام
 


 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


نظر دهید